Indsigt

Politisk aftale sikrer en styrket international rekruttering

13.07.22

Med henblik på at afhjælpe manglen på arbejdskraft i danske virksomheder har et bredt flertal i Folketinget netop indgået aftale om at gennemføre flere tiltag, der skal gøre det nemmere at ansætte udenlandsk arbejdskraft i danske virksomheder.

Set i lyset af den nuværende mangel på arbejdskraft har regeringen netop indgået en bred politisk aftale om international rekruttering med det hovedformål at styrke den danske økonomi og afhjælpe manglen på arbejdskraft i danske virksomheder.

Aftalen forsøger konkret at afhjælpe manglen på arbejdskraft ved bl.a. midlertidigt at nedsætte beløbsgrænsen for opholds- og arbejdstilladelse efter den såkaldte beløbsordning. Med aftalen bliver det muligt for udenlandsk arbejdskraft at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter ordningen, såfremt den udenlandske arbejdskraft modtager en årlig løn på mindst 375.000 kr. Tidligere var beløbsgrænsen på 448.000 kr. Det har været aftaleparternes hensigt at nedsætte beløbsgrænsen, således at flere kan ansøge om opholds- og arbejdstilladelse via beløbsordningen.

Nedsættelsen af beløbsgrænsen gælder i en afgrænset periode på 3 år fra den 1. december 2022 til 1. december 2025.

Opholds- og arbejdstilladelser opnået efter den midlertidige beløbsordning vil have en varighed på fem år og vil forsat være omfattet af de betingelser, der generelt gælder for erhvervsordninger, herunder at ansættelser via ordningen skal være på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår.

Udvidelse af fast track-ordningen
Udover en nedsættelse af beløbsgrænsen medfører den politiske aftale også en udvidelse af den nuværende fast track-ordning, der gør det lettere og hurtigere for certificerede virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark fra tredjelande. Udvidelsen indebærer konkret, at danske virksomheder kan gøre brug af fast track-ordningen forudsat, at de har mindst 10 fuldtidsansatte mod tidligere 20 fuldtidsansatte. Ved at nedsætte kravet om antallet af fuldtidsansatte er det formålet, at flere virksomheder skal certificeres til at kunne benytte sig af fast track-ordningen og derved kan tilbyde en hurtigere jobstart for udenlandsk arbejdskraft.

Automatisk jobsøgningsophold til dimittender
Den nye aftale giver desuden udenlandske dimittender et automatisk jobsøgningsophold på tre år forudsat, at de har afsluttet en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse. Dermed har tiltaget til formål at sende et positivt signal om, at studenterende er velkomne til at tage job i Danmark efter endt uddannelse i landet.

Udvidelse af positivlisten for personer med en videregående uddannelse
Aftalen medfører også en udvidelse af positivlisten, der udgør en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hvis en udenlandsk arbejdstager bliver tilbudt en stilling, som fremgår af positivlisten, er det således muligt at ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse herefter.

Udvidelsen af positivlisten indebærer konkret, at den fremover kommer til at omfatte flere stillingsbetegnelser, hvilket gør det muligt for flere personer at søge om opholds- og arbejdstilladelse efterordningen.

For at sikre forudsigelighed for de danske virksomheder, der ønsker at anvende ordningen, lægger aftalen desuden op til, at stillinger på positivlisten tidligst kan udgå fra listen to år efter, stillingen er blevet indsat.

Udvidelse af Startup Denmark ordningen
Endelig afsætter aftalen flere midler til udvidelse af Startup Denmark-ordningen, hvorigennem udenlandske virksomhedsejere, der ønsker at åbne en filial i Danmark, kan søge om opholdstilladelse her i landet.

Skau Reipurth bemærker
Aftalen kommer på baggrund af en politisk anerkendelse af, at der er hårdt brug for arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Aftalens tiltag har derfor gennemgående til formål at gøre det lettere for danske virksomheder at erhverve kvalificeret arbejdskraft – også fra udlandet.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den supplerende ordning er betinget af den aktuelle mangel på arbejdskraft. Aftaleparterne er derfor også enige om at drøfte ophævelse af ordningen, såfremt der opnås mere end 15.000 beskæftigede efter beløbs- og fast track-ordningen.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du hjælp til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner