Code of Conduct

Hensigt

Det er vores hensigt med nærværende Code of Conduct at stille krav til forretningsgang og adfærd i Skau Reipurth Advokatpartnerselskab.

Vores værdier og formålet med Code of Conduct

Skau Reipurth anser korruption for at være uforenelig med vores vision om at yde juridisk rådgivning på det allerhøjeste niveau samt vores vision om at være et advokatkontor, som alle medarbejdere er stolte over at arbejde for.

Skau Reipurth anerkender, at korruption og andre uetiske forhold underminerer den tillid, som kontorets forretningsmiljø (klienter, leverandører, repræsentanter, konsulenter og alle andre forretningsforbindelser) viser os, og som er afgørende for vores forretning.

For at understøtte disse principper har Skau Reipurth udarbejdet nærværende Code of Conduct med henblik på  at imødegå korruption, bestikkelse og anden uetisk adfærd. Code of Conduct danner rammen for Skau Reipurths handlinger og vil blive understøttet af uddybende politikker og vejledninger. Hos Skau Reipurth er alle i det daglige arbejde forpligtet til at overholde gældende lovgivning og nærværende Code of Conduct samt alle relevante politikker og vejledninger.

Hvis lokal lovgivning foreskriver strengere krav end nærværende Code of Conduct, skal disse strengere krav overholdes.

Forpligtelser

Bekæmpelse af korruption
Skau Reipurth vil gøre en aktiv indsats for at sikre, at bestikkelse og korruption ikke forekommer i relation til kontorets forretning.

Bestikkelse er en form for korruption, der består i tilbud om eller udveksling af en upassende fordel med det ene formål at påvirke en person i dennes udførelse af sit hverv, f.eks. gaver, lån, honorarer, belønninger, kreditter, rabatter, rejser, indlogering, mellem en person, der arbejder for eller på vegne af Skau Reipurth og en person uden for Skau Reipurth.

Danske virksomheder og statsborgere kan retsforfølges i Danmark for korruption udøvet i udlandet.

Forbuddet mod bestikkelse gælder for både den private og den offentlige sektor.

Returkommission er en form for bestikkelse mellem private virksomheder bl.a. fremsat med det formål at vinde en licitation/ordre. I en sådan situation tildeler den person/virksomhed, som ønsker en kontrakt eller en ordre, ikke nødvendigvis kontrakten/ordren til den virksomhed, der afgiver det bedste bud, men i stedet til den virksomhed, der betaler returkommission. I en sådan situation er returkommission ulovlig, selv hvis den virksomhed, som betaler returkommissionen, indgiver det bedste bud, og som selv uden returkommissionen ville have vundet kontrakten/ordren.

Skau Reipurth vil ikke udlove, anmode om, give eller modtage returkommission eller fordele, som kan anses for at blive tildelt i forbindelse med tilkendelse af en ordre/kontrakt, uanset om denne fordel er udvekslet før eller efter, ordren/kontrakten er indgået.

Smørelse (facilitation payments) er en form for bestikkelse, som har til formål at fremskynde eller muliggøre en embedsmands rutinemæssige udførelse af sit offentlige hverv, og/eller fremskynde eller sikre tilvejebringelse af varer eller serviceydelser, som Skau Reipurth har et retmæssigt krav på.

Skau Reipurth er imod smørelse og vil aktivt imødegå det, når/hvis vi møder det. Det faktum, at korruption er almindeligt i et givent land, gør det ikke mere lovligt. Særligt er henvisning, selv i tilfælde af mindre, ulovlige betalinger, til lokale skikke og handelsmønstre ikke gyldig frifindelsesgrund ved domstolene i det pågældende land eller i Danmark.

Politiske bidrag defineres som økonomisk eller anden form for støtte, som ydes til politiske partier og politiske kampagner, hvorimod bidrag til velgørenhed defineres som bidrag til velgørende formål eller organisationer.

Skau Reipurth støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. Medarbejdere i Skau Reipurth kan imidlertid udøve deres private ret til at deltage i demokratiske politiske aktiviteter, forudsat at dette sker uden henvisning til eller i forbindelse med deres ansættelsesforhold hos Skau Reipurth.

Bidrag til velgørenhed og støtte til lokalsamfundet såvel som donationer, f.eks. viden, udveksling af tjenesteydelser eller direkte økonomiske bidrag, accepteres, forudsat at sådanne donationer ikke ydes med det formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele. Skau Reipurths medarbejdere skal gennem rettidig omhu og gennemsigtighed sikre, at bidrag til velgørenhed og sponsorater ikke anvendes som erstatning for, og ikke kan betegnes som, bestikkelse. Derfor bør donationer kun gives til organisationer og ikke enkeltpersoner.

Gaver som f.eks. konfekture, vin, billetter til sports- og kulturbegivenheder, middage, receptioner, sociale begivenheder, underholdning osv. skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor sådanne gaver udloves, anmodes om, gives eller modtages. I denne henseende skal Skau Reipurths medarbejdere være opmærksomme på, at der normalt gælder strengere krav i den offentlige sektor end i den private.

Derfor tilbyder eller modtager Skau Reipurths medarbejdere ikke gaver, der har til formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele eller gaver. Skau Reipurths medarbejdere tilbyder eller accepterer heller ikke gaver, som er urimelige, overdrevne eller som ikke er normale for branchen. Det er ikke tilladt for Skau Reipurths medarbejdere at udlove, anmode om, give eller modtage gaver i form af kontanter eller tilsvarende som f.eks. gavekort. Gaver til eller underholdning af parter, som er involveret i licitationer, forbydes fuldstændigt.

Dokumentation og nøjagtig bogføring
Under iagttagelse af tavshedspligten er Skau Reipurth forpligtet til gennemsigtighed og nøjagtighed i alle sine dispositioner. Derfor er Skau Reipurths medarbejdere ansvarlige for at dokumentere og bogføre Skau Reipurths forretninger og må aldrig foretage ukorrekte eller misvisende registreringer i Skau Reipurths bogholderi.

Derudover skal alle dispositioner indføres fuldt og helt i Skau Reipurths bogholderi, således at alle regnskabsoplysninger registreres korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder
Skau Reipurths medarbejdere må ikke på noget tidspunkt anvende fortrolige oplysninger på upassende vis og skal til enhver tid overholde kravene til fortrolig behandling af sådanne oplysninger. Denne forpligtelse gælder dog ikke, hvis videregivelse er påkrævet ved lov eller lignende.

Skau Reipurths medarbejdere skal respektere fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder, der tilhører andre, og må ikke noget tidspunkt beskæftige sig med industrispionage.

Tavshedspligten er også gældende efter, at ansættelsesforholdet med Skau Reipurth er ophørt.

Fair konkurrence og konkurrencelovgivning
Skau Reipurth vil konkurrere på en retfærdig og etisk forsvarlig måde og vil ikke lade sig involvere i konkurrencemæssig adfærd, der på ulovlig vis kan påvirke prisdannelse eller markedsandele eller føre til misbrug af en dominerende markedsposition. Skau Reipurth skal til enhver tid handle inden for rammerne af konkurrencelovgivningen i de markeder, hvor Skau Reipurth opererer.

Uafhængighed og interessekonflikt
Skau Reipurths medarbejdere skal optræde upartisk i alle forretningsmæssige spørgsmål og skal stræbe efter at undgå situationer, hvor deres loyalitet sættes på prøve, og deres personlige interesser kan komme i konflikt med Skau Reipurths interesser eller situationer, som på anden vis kan påvirke deres handlefrihed eller dømmekraft i negativ retning.

Skau Reipurths medarbejdere må ikke arbejde med eller håndtere sager, i hvilke de selv eller andre fysiske eller juridiske personer, med hvem de har tætte relationer, har en direkte eller indirekte økonomisk interesse. I denne henseende skal Skau Reipurths medarbejdere ligeledes afholde sig fra at involvere sig i aktiviteter, der kan misfortolkes, hvis disse aktiviteter offentliggøres.

Endvidere må Skau Reipurths medarbejdere på ingen måde anvende eller bidrage til, at andre anvender intern viden om Skau Reipurth eller andre virksomheder til at handle med værdipapirer på Skau Reipurths vegne og/eller privat.

Databeskyttelse
Skau Reipurth er forpligtet til at behandle persondata omhyggeligt og i overensstemmelse med gældende lov.

Skau Reipurths medarbejdere må kun anvende, indsamle og behandle persondata såsom personfølsomme oplysninger, hvis dette er nødvendigt for særlige lovlige formål, og må aldrig opbevare disse data længere end nødvendigt.

Rapportering og sanktioner

Skau Reipurths medarbejdere opfordres til at rapportere om alle tilfælde af uetisk eller korrupt adfærd i relation til Skau Reipurths forretningsførelse.

Ingen af Skau Reipurths medarbejdere vil blive straffet for, eller opleve negative følger af, at nægte at betale bestikkelse, selvom dette kan føre til, at Skau Reipurth mister forretninger eller oplever andre negative konsekvenser. Derudover vil ingen medarbejdere blive straffet for at stille spørgsmål ved eller rapportere om uetisk adfærd eller korruption.

Manglende overholdelse af nærværende Code of Conduct er grundlag for en disciplinærsag og mulig afskedigelse.