Indsigt

Opsigelse af funktionær efter 120-dagesreglen opfyldte ikke betingelsen om at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, selvom opsigelsen blev afgivet efter 123 sygedage

09.09.22

En arbejdsgivers opsigelse af en funktionær efter 120-dagesreglen var ugyldig, da opsigelsen ikke opfyldte betingelsen om at være afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Dette har Østre Landsret fastsat i en nylig dom, der omhandlede forståelsen af betingelsen i de tilfælde, hvor en funktionær efter udløbet af de 120 sygedage, og inden opsigelse er sket, genoptager arbejdet for derefter på ny at blive sygemeldt.

Arbejdsgivers mulighed for at opsige efter 120-dagesreglen
Arbejdsgivere og funktionæransatte har ifølge funktionærlovens § 5, stk. 2, mulighed for skriftligt at aftale, at arbejdsgiveren kan opsige funktionæren med et forkortet opsigelsesvarsel på én måned, såfremt funktionæren inden for en periode på 12 måneder oppebærer løn under sygdom i i alt 120 sygedage.

Som gyldighedsbetingelser for opsigelser efter 120-dagesreglen gælder dog, at opsigelsen sker mens funktionæren endnu er sygemeldt, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Betingelsen om umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage
I de tilfælde, hvor en funktionær efter udløbet af de 120 sygedage fortsætter med at være sygemeldt, følger det af retspraksis, at betingelsen om at opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, skal forstås således, at der skal være tid for arbejdsgiveren til at konstatere, om betingelserne for opsigelse er opfyldt, og overveje om man ønsker at benytte opsigelsesadgangen. Retspraksis viser i disse tilfælde, at opsigelsen kan afgives tidligst efter udløbet af de 120 sygedage og senest omkring 128. sygedag for at opfylde betingelsen om at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

I den ovenfor omtalte sag fra Østre Landsret var tilfældet dog, at en medarbejder raskmeldte sig, da der var gået 120 dages sygdom, men medarbejderen sygemeldte sig efterfølgende i to korte perioder.

Konkret var medarbejderen sygemeldt frem til den 11. september 2018, hvor medarbejderen havde oppebåret løn under sygdom i i alt 120,17 sygedage i løbet af en periode på 12 måneder. Dagen efter genoptag medarbejderen sit arbejde.

Den 1. oktober 2018 sygemeldte medarbejderen sig dog på ny, hvorefter medarbejderen var syg, indtil medarbejderen genoptog arbejdet den 3. oktober 2018. Den 29. oktober 2018 meldte medarbejderen sig igen syg og ramte hermed 123,17 sygedage. Hun blev herefter opsagt med det forkortede opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2.

Hvorvidt opsigelsen var berettiget afhang derefter af, om opsigelsen den 29. oktober 2018 havde overholdt gyldighedskravet om at være afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Landsrettens afgørelse
Østre Landsret udtalte, at arbejdsgiveren allerede efter udløbet af den 120. sygedag – det vil sige den 11. september 2018 – kunne have afgivet opsigelse efter 120-dagesreglen. Dette skete dog ikke, ligesom arbejdsgiveren også undlod at afgive opsigelsen den 1. eller 2. oktober 2018 i forbindelse med den fornyede sygemelding.

Henset hertil fandt landsretten, at opsigelsen den 29. oktober 2018 – altså godt halvanden måned efter udløbet af de 120 sygedage – ikke opfyldte betingelsen om at være afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet heraf.

Landsretten fandt derfor, at medarbejderen havde krav på løn i en yderligere opsigelsesperiode på tre måneder – det vil sige i hendes sædvanlige opsigelsesvarsel. Landsretten fandt dog ikke, at der var grundlag for at tilkende medarbejderen en godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2b, idet opsigelsen havde været rimelig.

Såfremt du ønsker yderligere information om Østre Landsrets dom eller bistand til opsigelse af medarbejdere efter 120-dagesreglen, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaardjen@skaureipurth.com eller 44 14 47 14

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner