Indsigt

Forbud mod at screene jobansøgere på baggrund af alder

28.03.22

Folketinget vedtog den 22. marts 2022 en lov om ændring af forskelsbehandlingsloven, der gør det forbudt for arbejdsgivere at indhente oplysninger om potentielle kandidaters alder i forbindelse med ansættelse.

Lovforslaget gennemfører en trepartsaftale, der har til formål at imødekomme den høje efterspørgsel på arbejdskraft i samfundet. Ændringerne i forskelsbehandlingsloven har til hensigt at forhindre, at arbejdsgivere frasorterer kandidater til ledige stillinger på baggrund af deres alder. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2022.

Forbud mod forskelsbehandling i rekrutteringsprocessen
Forskelsbehandlingsloven indeholder i dag et generelt forbud mod at fravælge ansøgere på baggrund af deres alder. Det har dog indtil nu været lovligt at spørge ind til ansøgerens alder og fødselsdagsdato i forbindelse med rekruttering.

Lovændringen indfører et forbud mod, på et hvilket som helst tidspunkt i ansøgningsprocessen, at anmode om at få oplyst ansøgerens alder. Det gælder ikke kun i ansøgerens jobansøgning og CV, men f.eks. også i forbindelse med elektronisk upload af dokumenterne.

Hvis en ansøger af egen drift angiver sin alder eller fødselsdato i sin ansøgning eller CV, vil dette dog ikke udgøre et brud på den nye bestemmelse i forskelsbehandlingsloven.

Jobsamtalen
Uanset at det i forbindelse med ansøgningsprocessen fremover ikke vil være lovligt at anmode om ansøgeres alder, kan det være naturligt, at man direkte eller indirekte kommer ind på alder under jobsamtalen.

Den nye bestemmelse i forskelsbehandlingsloven indebærer ikke et forbud mod dette. Dog vil det være et brud på forskelsbehandlingsloven hvis arbejdsgiver tillægger oplysninger om alder, der måtte være fremkommet under jobsamtalen, betydning i forbindelse med tildeling af jobbet.

Erfaring er som udgangspunkt et sagligt kriterie
Arbejdsgivere er fortsat berettiget til at lægge vægt på ansøgeres erfaring og tidligere beskæftigelse i forbindelse med rekruttering. Sådanne kriterier skal dog være sagligt begrundede i forhold til den pågældende stilling.

Desuden indeholder forskelsbehandlingsloven undtagelsesbestemmelser, der gør det muligt for arbejdsgivere at indhente oplysninger om ansøgerens alder i visse situationer. Det kan blandt andet være lovligt for at afdække om en ansøger er fyldt 18 år, hvis der i kollektive aftaler er fastsat særlige regler for aflønning af unge under 18 år.

Overtrædelse af forbuddet mod at indhente oplysninger om ansøgeres alder kan straffes med bøde.

Såfremt du ønsker yderligere information om betydning af lovændringen eller undtagelsesbestemmelserne, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner