Indsigt

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023

26.06.23

Den 1. juli 2023 træder den nye ansættelsesbevislov i kraft. Ifølge den nye ansættelsesbevislov pålægges arbejdsgivere fremover en udvidet oplysningspligt, og medarbejderne tillægges nogle mindsterettigheder, herunder retten til at have bibeskæftigelse, hvis det ikke er uforeneligt med ansættelsen.

Oplysningspligten
Den nye ansættelsesbevislov medfører, at arbejdsgivere fremover pålægges en udvidet pligt til at oplyse nye medarbejdere om deres ansættelsesvilkår.

Den udvidede oplysningspligt gælder kun for medarbejdere, der bliver ansat 1. juli 2023 eller senere. Eksisterende medarbejdere kan dog anmode om at få udleveret de supplerende oplysninger, hvilket arbejdsgivere skal imødekomme inden for en frist på otte uger.

Som noget nyt vil loven også regulere de indholdsmæssige krav til ansættelseskontrakter. Blandt andet vil loven indføre et forbud mod, at arbejdsgivere hindrer deres medarbejdere i at tage sideløbende ansættelse, hvis medarbejderen fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den af arbejdsgiver fastlagte tidsplan.

Mindsterettigheder – bibeskæftigelse
Med virkning fra den 1. juli 2023 er det således ikke længere muligt at opretholde et generelt forbud mod bibeskæftigelse, og udgangspunktet vil fremover være, at medarbejdere har ret til at tage bibeskæftigelse, hvis det ekstra arbejde kan passes, uden at det går ud over fremmødet i det ansættelsesforhold, som medarbejderen allerede har.

Arbejdsgivere kan dog opretholde et forbud mod bibeskæftigelse, hvis objektive forhold kan begrunde det. Den nye ansættelsesbevislov nævner i den forbindelse, at hensynet til blandt andet sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder, integriteten i den offentlige forvaltning eller hensynet til at undgå interessekonflikter, kan begrunde, at arbejdsgivere opretholder et forbud mod bibeskæftigelse i deres ansættelseskontrakter.

Hvad skal der ske nu?
Det er vigtigt at få opdateret standardansættelseskontrakterne til fremtidige medarbejdere, så de lever op til oplysningspligten i den nye ansættelsesbevislov.

Forbuddet mod generelt at forhindre medarbejdere i at tage bibeskæftigelse gælder for alle ansættelseskontrakter, herunder også eksisterende ansættelsesforhold. Det er derfor vigtigt, at eksisterende ansættelseskontrakter gennemgås, og at der i den forbindelse udarbejdes tillæg til de ansættelseskontraker, der indeholder et generelt forbud for medarbejdere i at påtage sig beskæftigelse under ansættelsen.

Hvis du har behov for bistand til at tilpasse ansættelseskontrakter eller hjælp til udarbejdelse af tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter, er du velkommen til at rette henvendelse til Skau Reipurths afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret: Advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com) eller advokat Louise Letman (lle@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner

Louise Letman

Louise Letman

Senioradvokat