Indsigt

Bortvisning kan være berettiget, når en medarbejder nægter at efterkomme arbejdspladsens regler om Covid-19

22.11.21

To nyere afgørelser tager stilling til, hvornår en arbejdsgiver berettiget kan bortvise en medarbejder, der nægter at efterkomme arbejdspladsens interne regler om covid-19.

I begge sager – anlagt mod to uafhængige virksomheder – var spørgsmålet, hvorvidt virksomheden var berettiget til at bortvise en medarbejder, der nægtede at efterkomme arbejdspladsens interne regler om covid-19. De to sager blev afgjort ved henholdsvis faglig voldgift og Afskedigelsesnævnet.

I sagen afgjort ved faglig voldgift var begrundelsen for bortvisningen, at medarbejderen i september 2020 kom hjem fra et ferieophold i Rumænien og derfor, som følge af den dagældende anbefaling om karantæne ved indrejse fra ”orange” lande, ikke kunne møde på arbejde ved feriens afslutning.

Medarbejderen var allerede før afrejsen til Rumænien blevet gjort opmærksom på, at karantænen skulle afholdes i medarbejderens ferie, og at manglende afholdelse af karantænen i egen ferie ville udgøre ulovlig udeblivelse fra arbejdspladsen, hvilket kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Dette var sket både på et personalemøde, ved storskærm på arbejdspladsen og via breve fra virksomheden i medarbejderens e-boks.

Voldgiftsretten lagde til grund, at medarbejderen allerede ved sin afrejse til Rumænien måtte forvente, at han ville blive bortvist, hvis han på grund af anbefalingerne om karantæne ikke kunne møde på arbejde efter sin ferie. Som følge heraf var bortvisningen af medarbejderen berettiget.

I sagen afgjort af Afskedigelsesnævnet var begrundelsen for bortvisningen, at medarbejderen havde nægtet at efterkomme virksomhedens pålæg om at lade sig teste for covid-19 mindst én gang om ugen. Pålægget var udstedt i medfør af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 mv.

Medarbejderens nægtelse af at lade sig teste affødte et skriftligt pålæg om test for covid-19 fra virksomhedens driftschef. Af det skriftlige pålæg fremgik, at manglende opfyldelse ville få ansættelsesretlige konsekvenser i form af opsigelse eller eventuelt bortvisning. Da medarbejderen fortsat nægtede at lade sig teste, bortviste virksomheden ham.

Afskedigelsesnævnet fandt, at medarbejderens undladelse af at efterkomme pålægget om at lade sig teste havde karakter af en lydighedsnægtelse, der bl.a. betød, at medarbejderen ikke kunne anvendes til de dele af arbejdet, der indebar fysisk kontakt til andre, herunder kolleger. Da virksomheden forud for bortvisningen skriftligt havde oplyst medarbejderen om, at manglende testning kunne føre til ansættelsesretlige sanktioner, herunder bortvisning, var bortvisningen af medarbejderen berettiget.

Skau Reipurth bemærker
Afgørelserne viser, at medarbejderes nægtelse af at efterkomme arbejdsgiverens interne regler om covid-19, kan udgøre en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen. I begge afgørelser har opmanden lagt vægt på, at medarbejderne forud for bortvisningen klart var blevet oplyst om, at manglende iagttagelse af reglerne kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

Som arbejdsgiver skal man således være særlig opmærksom på at give medarbejdere, der nægter at efterkomme arbejdsgiverens interne regler om covid-19, skriftlig meddelelse om, at fortsat nægtelse kan medføre ansættelsesretlige sanktioner. Skriftlig oplysning herom vil nemlig – som sagerne viser – blive tillagt afgørende betydning for vurderingen af bortvisningens berettigelse.

Ønsker du yderligere information eller vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner