Indsigt

Få styr på de lovinitiativer, som skal modvirke seksuel chikane på landets arbejdspladser

26.09.23

Folketinget vedtog i foråret 2023 en ændring til ligebehandlingsloven, der skal styrke indsatsen mod seksuel chikane på danske arbejdspladser. Lovændringen udmønter en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane, som regeringen og arbejdsmarkedsparter indgik i 2022, og som skal fremme en kulturforandring på arbejdspladserne. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli i år, og initiativerne er dermed allerede sat i værk.

Arbejdsgivers ansvar er tydeliggjort
Lovændringen til ligebehandlingsloven har først og fremmest medført, at det nu fremgår direkte af lovteksten, at arbejdsgivere har pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane.

At arbejdsgivere har pligt til at sikre medarbejdere mod (seksuel) chikane er ikke en nyskabelse, idet dette også var retstilstanden før lovændringen. Imidlertid fremgik arbejdsgiverens pligt hertil alene af forarbejderne til ligebehandlingsloven. Lovændringen har dermed haft til formål at tydeliggøre arbejdsgiveres ansvar ved at omtale ansvaret direkte i lovteksten.

Godtgørelsesniveauet hæves
Lovændringen har også medført, at niveauet for den godtgørelse, som arbejdsgivere kan pålægges at betale en krænket medarbejder, hæves med en tredjedel i sager om grov seksuel chikane på arbejdspladsen.

Ifølge forarbejderne til ligebehandlingsloven skal der i vurderingen af, om chikanen kan karakteriseres som grov, blandt andet lægges vægt på varigheden af chikanen, og om der er et over-/underordnelsesforhold mellem de involverede parter.

Godtgørelse direkte fra den krænkende
Som noget nyt kan den medarbejder, som har været udsat for seksuel chikane i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, nu også med direkte støtte i ligebehandlingsloven tilkendes en tortgodtgørelse direkte fra den kollega, som har udøvet chikanen.

Ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane
Ændringen til ligebehandlingsloven har også medført, at det nu er præciseret i arbejdsmiljøloven, at arbejdsledere og ansatte har pligt til at videregive oplysninger om problemer i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvoraf sidstnævnte også dækker seksuel chikane.

Hvis du vil vide mere om reglerne eller har behov for juridisk bistand i forbindelse med håndtering af sager om seksuel chikane på arbejdspladsen, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com) eller advokat Louise Letman (lle@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner

Louise Letman

Louise Letman

Senioradvokat