Indsigt

Ægtefælles firmabil kunne konfiskeres som følge af vanvidskørsel

29.09.21

Der blev i marts 2021 indført nye regler om konfiskation af køretøjer som følge af vanvidskørsel, hvorefter politiet fik adgang til at konfiskere køretøjer i forbindelse med visse grove færdselsovertræder, uanset om køretøjet bliver ført af ejeren eller en anden person.

Disse regler gav særligt anledning til bekymring hos arbejdsgivere og leasingselskaber, der stiller køretøjer til rådighed for ansatte og leasingtagere uden selv at have mulighed for at påse, at færdselsreglerne overholdes. Reglerne om vanvidskørsel er beskrevet i en tidligere nyhed, som kan læses her.

Københavns Byret har i en nylig afsagt kendelse besluttet at opretholde beslaglæggelsen af en firmabil, der blev ført af en medarbejders ægtefælle. Ægtefællen var i en fartkontrol målt til at køre 103 km/t i en byzone, hvor hastighedsbegrænsningen var 50 km/t – en hastighedsovertrædelse, der er kategoriseret som vanvidskørsel efter de nye regler.

Arbejdsgiveren havde leaset den pågældende firmabil af et leasingselskab, som igen havde leaset køretøjet af et andet leasingselskab, som var ejeren af køretøjet. Ejeren af bilen havde derfor ingen viden om ægtefællens brug af firmabilen.

Ejeren af firmabilen (leasingselskabet) gjorde gældende, at firmabilen skulle tilbageleveres, blandt andet under henvisning til at færdselslovens regler om beslaglæggelse og konfiskation er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori retten til at besidde ejendom er beskrevet. Leasingselskabet anmodede desuden om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, hvilket byretten dog ikke fandt grundlag for.

Retten fastholdt beslaglæggelsen, eftersom retten vurderede, at føreren af firmabilen (ægtefællen) var i stand til at erstatte leasingselskabets tab, samt at konfiskationen af bilen var proportionel med den begåede færdselslovsovertrædelse.

Kendelsen er kæret til landsretten.

Hvordan skal arbejdsgivere forholde sig?
Som omtalt i vores tidligere nyhed om vanvidskørsel anbefales det, at arbejdsgivere indskærper reglerne om vanvidskørsel, og konsekvenserne heraf, over for de ansatte, der har rådighed over firmaets køretøjer. Dette kan enten være igennem et tillæg til ansættelseskontrakten eller en generel politik.

Såfremt der ønskes yderligere information eller vejledning omkring håndteringen af spørgsmål om medarbejderes erstatningsansvar, samt brug af arbejdsgivers køretøjer, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner