Indsigt

Skau Reipurth vinder ankesag i Østre Landsret

08.01.21

Skau Reipurth har den 21. december 2020 vundet en ankesag i Østre Landsret. Sagen blev ført af advokat Christian B. Prophet-Rannow, som også førte og vandt sagen i Københavns Byret. Dommen vedrører den hyppigt forekommende problemstilling, at der opstår tvivl om berettigelse og omfang af krav på betaling for regningsarbejder.

Sagen i korte træk
Tvisten opstod mellem en entreprenør og en bygherre, og sagen omhandlede spørgsmålet om entreprenørens ret til betaling for udførte tagarbejder. Arbejderne vedrørte både tilbudsarbejder og arbejder udført i regning.

Entreprenøren gjorde gældende at være berettiget til betaling af en faktura i henhold til et tilbud, som var accepteret af bygherren, og til betaling af fakturaer vedrørende udførte regningsarbejder.

Bygherren gjorde bl.a. gældende:

  1. at der ikke var forbrugt det antal timer, som var faktureret. Det fremgik af enkelte fremlagte byggemødereferater, at entreprenøren havde været på pladsen med færre folk, end hvad der var lagt til grund i de udstedte fakturaer og opgørelser over forbrugte timer.
  2. at timeprisen skulle have været differentieret, således at prisen afhang af, om der var tale om faglærte eller ufaglærte arbejdere.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret fandt, at entreprenøren i det væsentlige var berettiget til betaling i henhold til de fakturerede krav med tillæg af renter tilbage til 2018, og bygherren blev da også tilpligtet at betale sagsomkostningerne forbundet med at føre sagen i to instanser.

Østre Landsret bemærkede desuden, at entreprenøren kunne opnå dom for sine fakturakrav vedrørende regningsarbejder, selvom disse var dokumenteret ved entreprenørens egen opgørelse over forbrugte timer (gennem daglig kalenderførelse over det faktiske timeforbrug), og selvom entreprenørens opgørelse først blev sendt til bygherren efter arbejdernes udførelse.

Med udgangspunkt i princippet i købelovens § 5 bemærkede Østre Landsret endvidere, at bygherren ikke havde taget initiativ til – ved f.eks. syn og skøn – at godtgøre, at det krævede beløb vedrørende regningsarbejderne var urimeligt.

Supplerende bemærkninger
Hvis en entreprenør vil opnå størst mulig sikkerhed for betaling, er anbefalingen ofte, at man bør udarbejde grundig specifikation af-/dokumentation for udførte regningsarbejder (i form af f.eks. oversigter og timesedler) og løbende fremsende dette til sin bygherre – evt. med henblik på løbende godkendelse.

Dommen afspejler imidlertid, at dette ikke altid er en nødvendig forudsætning for at opnå betaling for udførte regningsarbejder. Dommen belyser således, hvad domstolene stiller af krav til specifikation og dokumentation ved vurderingen af en entreprenørs betalingskrav, og hvilke krav der stilles, hvis en bygherre vil anfægte berettigelse og/eller omfang af det rejste krav.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tage en uforpligtende drøftelse om en lignende problemstilling, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Christian B. Prophet-Rannow (cpr@skaureipurth.com / +45 38411604).

Kontakt

Christian B. Prophet-Rannow

Christian B. Prophet-Rannow

Advokat (L), partner