Indsigt

Retten til at føre en person som ”sit” vidne

02.07.21

I civile retssager opstår ofte spørgsmålet om, hvem af parterne berettiget kan anse et vidne for ”sit” vidne. Virkningen heraf er særligt, at parten får mulighed for at afhøre vidnet først under hovedforhandlingen. Der kan efter omstændighederne være fordele knyttet til at afhøre et vidne først, bl.a. fordi det kan give mulighed for selv at stille vidnet nogle af de kritiske spørgsmål, som kan være afgørende for sagen.

Efter fast retspraksis gælder som udgangspunkt et ”først-til-mølle” princip, således at den part, der først angiver en person som sit vidne (typisk i et processkrift), med rette kan anse den person for ”sit” vidne.

Dette udgangspunkt fraviges dog i de situationer, hvor et vidne har en så nær relation til en part, at det ville savne mening at lade modparten betragte vidnet som sit, selvom modparten var først til at meddele retten, at modparten ønskede at afhøre vidnet.

Sådanne vidner har såkaldt partslignende status, og formålet med dette udtryk er netop at indikere, at modparten ikke kan gøre disse vidner til sine vidner – ligesom modparten ikke ville kunne kræve at afhøre den anden part i retssagen først.

Partslignende status forudsætter imidlertid, at vidnet kan siges at indtage en særlig (typisk administrativ eller organisatorisk) stilling eller position hos en part. Ofte er det et spørgsmål om, at vidnet besidder en sådan viden om sagen og har sådanne (strategiske) beføjelser i forhold til en parts ageren under sagen, at det ville virke stødende, hvis modparten fik lov at anse vidnet for sit vidne, selvom modparten var først til at angive at ville afhøre vidnet.

Partslignende status anerkendes i praksis ofte i relation til en virksomheds ejer, direktør eller andre centralt placerede personer. Partslignende status anerkendes dog som udgangspunkt ikke i forhold til personer, som ikke længere har nævnte tilknytning til parten (f.eks. tidligere ansatte) på det tidspunkt, hvor vidneforklaringen skal afgives.

Afgørelse om partsstatus for offentligt ansatte
Også personer ansat i den offentlige administration kan have en så central position, at de i relation til en civil retstvist vil blive anset for at have partslignende status.

Østre Landsret afgjorde for nylig i en retssag mellem Skatteministeriet og et advokatselskab, at den af advokatselskabet indkaldte afdelingschef fra Skatteministeriet havde partslignende status.

Rettens afgørelse var resultatet af en konkret vurdering af afdelingschefens rolle i forhold til sagen.

Bemærkninger
Det er for udfaldet af en civil sag afgørende for en part at gøre sig grundige overvejelser om, hvordan partens bevisførelse skal tilrettelægges. Til sådanne overvejelser hører ikke mindst spørgsmålet om, hvilke vidner der skal afhøres, og hvilken part de kan siges at høre til.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Frederik Kromann Jespersen (fkj@skaureipurth.com).

Kontakt

Frederik Kromann Jespersen

Frederik Kromann Jespersen

Advokat (H), LL.M., partner