Indsigt

Øget støtte til biogas og andre grønne gasser

17.05.21

Betænkning er nu afgivet til lovforslag om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning m.fl. Lovforslaget øger incitamentet for bl.a. anvendelse af biogas markant, og forslaget forventes dermed at få stor indflydelse på den danske biogasbranche med hensyn til forhandling, planlægning og projektering.

Som del af EU’s regulering vedrørende fremme af anvendelsen af grøn energi har Folketinget nu afgivet betænkning til det fremsatte lovforslag om indpasningen af gas fra vedvarende energi mv.

Lovforslaget, der nu er i tredjebehandling, skal fremme brugen af vedvarende energikilder og fastsætter bl.a., at der skal sikres en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning, drift og udvikling af gassystemet.

Foruden EU’s direktiv danner også Klimaaftalen fra juni 2020, der blev indgået af Regeringen og et bredt flertal i Folketinget, baggrund for lovforslaget. Klimaaftalen løber frem til år 2030 og indeholder bl.a. en målsætning om, at biogas og andre grønne gasser skal supplere og bidrage til den grønne el-omstilling.

Det blev ved indgåelsen af Klimaaftalen besluttet, at der for at imødekomme denne ambition bedst muligt skal afsættes midler til udbud af pristillæg for opgraderet biogas mv. i perioden 2022-2030. Det blev endvidere besluttet, at der afsattes en økonomisk ramme på støtteudbuddene på 200 mio. kr. i 2024 og 2025, 350 mio. kr. i 2026, og stigende til 678 mio. kr. i 2030 (2020-priser).

Disse ikke helt ubetydelige støttekroner til grønne gasser skal bidrage til øget konkurrence og lavere omkostninger. Det skønnes at reducere drivhusgasudledningerne med ca. 0,2 mio. ton CO2e i 2025 og 0,7 mio. ton CO2e i 2030, og det må samtidig forventes at sætte yderligere skub i bl.a. etableringen og udbygning af biogasanlæg rundt i landet.

– 0 –

Skau Reipurth rådgiver på specialistniveau om alle gassektorens forhold, herunder i relation til udarbejdelse, forhandling og fortolkning af alle aftaler på området.