Indsigt

Nye rekonstruktionsregler – nu bliver reglerne for rekonstruktion af virksomheder forbedret

29.10.20

Set i lyset af de økonomiske problemer, som Covid-19 medfører for de danske virksomheder, har regeringen den 21. oktober 2020 fremsat et lovforslag, som skal forbedre mulighederne for at rekonstruere virksomheder. Hos Skau Reipurth ser vi frem til, at de nye regler bliver vedtaget, da vi vurderer, at det giver flere forbedringer til de gældende rekonstruktionsregler, og vi derfor får bedre mulighed for at bistå med rekonstruktion af levedygtige virksomheder.

Rekonstruktionsreglerne har været gældende siden 2010. Den væsentligste erfaring med reglerne har været, at rekonstruktionsproceduren er for omkostningstung og for langstrakt.

Ændringerne går i korthed bl.a. ud på følgende:

 1. Krav om udpegning af tillidsmand (regnskabskyndig) fjernes
  Den væsentligste direkte omkostning ved en rekonstruktion er typisk honoraret til rekonstruktøren og den fagkyndige tillidsmand. Den fagkyndige tillidsmand er som oftest revisor. Da den fagkyndige tillidsmand ikke må være debitors nuværende revisor, er arbejdet som tillidsmand ofte omfangsrigt og dermed omkostningstungt, fordi vedkommende ikke kender virksomheden i forvejen. Med de foreslåede ændringer kan denne udgift spares, idet det bliver valgfrit om en fagkyndig tillidsmand skal udpeges. Tilmed kan rekonstruktøren vælge at gøre brug at debitors tidligere revisor som rådgiver i processen (uden at denne udpeges af skifteretten). Hermed ikke sagt at vi anbefaler at fravælge en formelt udpeget tillidsmand. Der kan således være stor værdi i at udpege en tillidsmand, da det kan øge tilliden til rekonstruktionsforslaget og dermed mulighederne for at kunne gennemføre en rekonstruktion.
 2. Rekonstruktionen kan tilbagekaldes uden automatisk konkurs
  De nuværende regler betyder, at hvis først man har anmeldt en rekonstruktion, kan den kun ophøre, hvis et forslag til rekonstruktion stadfæstes, eller debitor bliver solvent. Dette har medført, at flere har været tilbageholdende med at anmelde rekonstruktion. Det foreslås nu, at rekonstruktionen kan tilbagekaldes inden en rekonstruktionsplan er vedtaget. Herved kan der opnås et ”pusterum” for en økonomisk trængt virksomhed til at overveje situationen og danne sig et overblik over mulighederne for en rekonstruktion, herunder om det skal ske under en formel rekonstruktion eller måske uden skifterettens involvering, hvor man laver en aftale med alle sine kreditorer.
 3. Der gives mulighed for en ”fasttrack” virksomhedsoverdragelse
  De nuværende regler medfører, at en virksomhedsoverdragelse først kan gennemføres efter stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag. Proceduren medfører en for lang periode, hvor virksomheden må ligge stille, og hvor mulighederne for finansiering af driften er meget svær. Dette får stor betydning for virksomhedens værdi og dermed muligheden for at lave en virksomhedsoverdragelse, som er attraktiv for kreditorerne. De foreslåede regler indebærer en væsentlig forkortelse af denne procedure, idet virksomheden kan overdrages af rekonstruktøren uden afstemning i skifteretten (om et rekonstruktionsforslag), og hvor kreditorerne således kun får en kort frist til at stemme imod.
 4. Mere smidige regler for dækning fra Lønmodtagernes Garantifond
  Der er foreslået ændringer i loven om Lønmodtagernes Garantifond, således at (1) en anmeldt rekonstruktion bliver udbetalingsgrund for opsagte og fritstilledes medarbejdere, og (2) der kan opnås lån hos Lønmodtagernes Garantifond til betaling af løn for tiden før rekonstruktionen til medarbejdere, som ikke er opsagte. Herved forventes to likviditetsproblemer i forhold til medarbejderne at være løst.

– 0 –

Hos Skau Reipurth synes vi, at de foreslåede ændringer af rekonstruktionsreglerne er lovende for en mere udbredt anvendelse af reglerne. Hvis man reagerer tidligt, kan en virksomhed måske reddes (og forblive i samme CVR-nummer) ved en refinansiering eller ved en omstrukturering (hvor tabsgivende aktiviteter lukkes eller sælges fra).

Til alle vores klienter med nødlidende aftaleparter bemærker vi, at den forventede lovændring ikke ændrer på, at rekonstruktøren kan ”genoplive” kontrakter, som er ophævede med rette indtil fire uger før indledning af rekonstruktion, medmindre man har truffet nye aftaler. Det kan derfor være meget vigtigt, hvis man ophæver en kontrakt med en potentielt nødlidende aftalepart, at man straks får truffet andre aftaler, hvis man ikke vil risikere, at en kontrakt bliver genoptaget efter anmeldt rekonstruktion.

Kontakt Anders Ørskov Melballe (ame@skaureipurth.com), hvis du vil drøfte, hvilke løsninger der måske kan være relevante for en virksomhed tæt på dig – enten som bank, leverandør, ejer eller ledelse.