Indsigt

Er arbejdsgiver altid ansvarlig for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen?

28.06.24

Fokus på arbejdsmiljø i byggeri og industri
Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside blev der i 2023 truffet mere end 23.500 afgørelser (tilsynsreaktioner) fra Arbejdstilsynets side. En stor del (ca. 7.800) af disse afgørelser er truffet inden for bygge- og anlægsbranchen.

Størstedelen af afgørelserne inden for bygge- og anlægsbranchen vedrører udstedelsen af strakspåbud om at bringe et arbejdsmiljøforhold i orden. Men Arbejdstilsynet kan også træffe afgørelse om at udstede administrative bøder eller foretage politianmeldelser for en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.

Vi ser ofte, at bøderne eller politianmeldelserne i disse tilfælde rettes direkte mod arbejdsgiveren, selvom arbejdsgiveren har gjort sig meget umage med at overholde arbejdsmiljøreglerne.

Er en overtrædelse altid arbejdsgiverens ansvar?
Arbejdsmiljøreglerne stiller naturligvis med god grund høje krav til arbejdsgiveren og prioritering af sikkerhed. Dette er formentligt også en af årsagerne til, at Arbejdstilsynet erfaringsmæssigt ofte vurderer, at en ansats overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne er arbejdsgiverens ansvar.

Men er man som arbejdsgiver altid ansvarlig for de ansattes overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne?

Ikke nødvendigvis.

Ifølge arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, er arbejdsgiveren ikke ansvarlig for den ansattes overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, hvis arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter i arbejdsmiljøloven.

Dette omfatter bl.a. forpligtelsen til, at:

  • tilrettelægge og planlægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarligt,
  • udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), og
  • føre effektivt tilsyn og sørge for, at de ansatte modtager nødvendig oplæring og instruktion.

Vi har bistået flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og produktionsvirksomheder i forbindelse med sager om overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, og det er vores erfaring, at det med afsæt i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, altså er muligt som arbejdsgiver at blive frikendt for strafansvar for en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen – også selvom Arbejdstilsynet har vurderet, at arbejdsgiveren er ansvarlig for overtrædelsen.

Det er også vores erfaring, at domstolene særligt lægger vægt på følgende i vurderingen af arbejdsgiverens ansvar:

  • Har arbejdsgiveren opfyldt sine forpligtelser?
  • Er der tale om erfarne ansatte?
  • Vidste de ansatte, at de overtrådte arbejdsmiljøreglerne?
  • Handlede de ansatte på en utilregnelig/påregnelig måde?

Vi har for nylig bistået en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen, som blev frikendt for strafansvar, idet den ansatte, der overtrådte arbejdsmiljølovgivningen, handlede på en upåregnelig måde, hvilket arbejdsgiveren ikke kunne have taget højde for i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet:

Retten finder herefter, at [virksomheden] havde planlagt og tilrettelagt udførelsen af arbejdsopgaven sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Retten har lagt vægt på, at [den ansatte] fjernede en afspærring på eget initiativ og uden at have fået lov hertil. [Den ansattes] handling var ikke påregnelig for tiltalte.

Herudover lagde retten også vægt på, at den ansatte var instrueret korrekt og tilstrækkeligt, og at virksomheden havde ført effektivt tilsyn.

Brug for juridisk rådgivning?

Hvorvidt man som arbejdsgiver er ansvarlig for en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, skal altid vurderes fra sag til sag. Vi bistår gerne med at vurdere og rådgive om din retsstilling, hvis du har modtaget en henvendelse fra myndighederne (Arbejdstilsynet eller politiet/Anklagemyndigheden) om en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Du er i så fald meget velkommen til at kontakte advokat (L), partner Christian B. Prophet-Rannow (cpr@skaureipurth.com), advokat Kristian Boisen Andersen (kan@skaureipurth.com) eller senioradvokat Laura Hyang Kroer Madsen (lkm@skaureipurth.com).

Kontakt